Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Kết quả hình ảnh cho HOHNER 21-211B3.10\36
 
HOHNER-0001 encoder: S112A3/1024 
HOHNER-0002 Coder HB6230/1000 
HOHNER- 000331374 E3D11A 
HOHNER- 00044349/0ABA 5-24V PPR: 2100 
HOHNER-0005 CB-03-106 SN.09280403 
HOHNER-0006 pulse generator HBK5-13PR-0300 
HOHNER- 000770-149 OBC-360 CRAY-EXCESS 
HOHNER-0008 3AKE-13HA-0001 Coder 
HOHNER-0009 IP30-12JK-E5AC-1200-0165CB 
HOHNER-0010 D-4712 WERNE GEWERBEHOF 1 
HOHNER-0011 S112AR.03/1440 
HOHNER-0012 incremental encoder 3310-3300-2048 
HOHNER-0013 SMM13120/4096/4096 
HOHNER-0014 SERIE BS193 IMPULSI 500 
HOHNER- 001530-3011A/50 
HOHNER-0016 POG 9 D 1024 
HOHNER-0017 POG 9 D 500 
HOHNER-0018 SP1721 2500PPR 7-30V 
HOHNER-0019 CB03-106 24V analog signal 
HOHNER-0020 D78532 10-1133LA/1100 
HOHNER- 00210310-4005-0408The tape is connected with the axial organ ACC-024 
HOHNER-0022 HOHNER HW180S-1262R121-720 
HOHNER-0023 ZSEH 0100/40 
HOHNER-0024 CMS-JC-H 
HOHNER-0025 BS190.39-500 
HOHNER-0026 VX5800.01/360 
HOHNER- 00271-905-563-4924 P/N:IN88-ALCS-H 
HOHNER- 00280310-4005-0408 Coder 
HOHNER-0029 connects with the axial organ With 0310-4005-0408 Coder 
HOHNER- 003072-140-UPC-256 
HOHNER-0031 BS167W/2000 0804 
HOHNER-0032 BS167W/2000 MATR: 0604 
HOHNER-0033 BS193Z.15/2048 
HOHNER-0034 SP30-002 
HOHNER-0035 D78532 Tuttlingen Fohrenstr.31 
HOHNER-0036 PH05579/3R/400 
HOHNER-0037 AWI90-E122/R008-8 
HOHNER-0038 HC11240.10/100 
HOHNER-0039 VX5800.02-360 
HOHNER-0040 SERIT 10 13325 DOT 1292 1000 
HOHNER-0041 CBIP30-100-1200PPR 
HOHNER- 004272-7471-200
HOHNER-0043 AWA58S-103R165E0-180 7611-99 
HOHNER-0044 AWI 90-E122/R008-0022 
HOHNER-0045 AWI 90-E122/R008-0100 
HOHNER-0046 P28-28707-48/6 
HOHNER-0047 H11P50/360 , Jack nối MC4
HOHNER-0048 AWI58X-014-1000 
HOHNER-0049 AM-11290.05/28 
HOHNER-0050 HAS30-14*8-C 
HOHNER- 005121-212B8.31/360 
HOHNER-0052 6SE7041-8GK85-0HA0 
HOHNER-0053 PR51P3UW.75/1024 0205 
HOHNER- 005428-28KW 7.54 500 1406 
HOHNER- 005521-211BR21/180
 
Production code number Name of product 1 
 
HOHNER-0056 H33230.46/2500 
HOHNER-0057 BS463W.30 1024 
HOHNER-0058 ACC-024(9410) 710(4mm/4mm) 
HOHNER- 00590310-4007-0408CB03-106 
HOHNER-0060 ACC-024(794017) C10 (10 stainless steel of ) 
HOHNER- 006127-P720R.25/200 
HOHNER-0062 HWI 103X-023-100 
HOHNER- 00631-800-295-5693 CB-03-106 
HOHNER- 00643221/OAAO/0001 
HOHNER-0065 AW190-E-122A001-250 
HOHNER-0066 GHM9 12 T7 3R/1 TO 1024 
HOHNER-0067 IN85-AEGS-H7A0-0500 
HOHNER-0068 HI624A-246-1000 
HOHNER-0069 HMG11SB-20 
HOHNER- 007025-29/B7110 Coder 
Does HOHNER-0071 HMS10117851R5625 mix? ? 10*50 is axle-linked 
HOHNER-0072 AWI58S-102R001-300 
HOHNER- 007321-212B/360 
HOHNER- 007421-212B8/12 3703 
HOHNER-0075 SP30-1721 
HOHNER-0076 AWI58S-101R051-1000 
HOHNER- 007728-28KW 7.94/500 Coder 
HOHNER-0078 AW158E-106R121-2048 
HOHNER- 00799416/076
HOHNER-0080 AW190S-122/R008-0100 
HOHNER-0081 AW190S-122/R008-0112 
HOHNER-0082 AW190S-122/R008-0030 
HOHNER-0083 HMS10 
HOHNER-0084 PRA2113S 10/512 
HOHNER- 008585-12371/1000
HOHNER- 008685-12371A/1000-1S 
HOHNER- 008785-12371A/1-1S 
HOHNER-0088 D-59368 WERNE 
HOHNER-0089 AWI58S-101R001-300 
HOHNER-0090 H1684A.16/1250 
HOHNER- 009121-212B8/360 
HOHNER-0092 S112E5.29/360 
HOHNER-0093 R3321R0.05/24 
HOHNER- 009427-277AR/500 
The bayonet lock of series HOHNER-0095 85 is excessive 
HOHNER- 009625-20KW7.30/1000 
HOHNER- 00971-905-563-49Z4 
HOHNER- 00982361RZ1980 38/04 
HOHNER-0099 AWI90S-122A051-500 
HOHNER- 010085-12362R300 or pl22610.13-300 
HOHNER-0101 H1686A.16/10000 
HOHNER- 010221-21808.02/1000
HOHNER-0103 H666B0/1800 
HOHNER- 010410-11951-100
HOHNER-0105 AWI-58X-014-1000 
HOHNER-0106 AW190E-122-R008-100 K409 WF1 
HOHNER-0107 AW190E-122-R008-5000 K409 WF1 
HOHNER-0108 AW190E-122-R008-1000 K409 WF1 
HOHNER-0109 S/N:190110-08 P/N:6707/0500 
HOHNER- 011021-221-36-AWI58S-102R001-300
 
Production code number Name of product 1 
 
HOHNER-0111 HIS10 Sequence number: 132459 
HOHNER-0112 R3321R0.02/24 
HOHNER-0113 S118A5/360 
HOHNER- 011427-2780.07/200
HOHNER-0115 Series: 30350 1 360 Matr: 0195 
HOHNER-0116 TS3322A0/512 
HOHNER- 011710-11652-1024
HOHNER-0118 BC58-0013EK42DP1 
HOHNER-0119 PSM111L0/4096/4096 
HOHNER- 012021-212B8.461360 
HOHNER-0121 PL01510/1024 
HOHNER-0122 PL01510.R00/1024 
HOHNER-0123 AW158X-014-1000 
HOHNER-0124 HW180E-1061R126-1000 
HOHNER-0125 EXH1R310/60 
HOHNER-0126 Coder 21-212B8.46/12 
HOHNER-0127 Coder 21-212B8.46/360 
HOHNER-0128 MATR 1107 S162A9/512 
HOHNER-0129 encoder SN 
HOHNER-0130 Encoder 
HOHNER- 013121-212B8.31/360 
HOHNER- 0131221-212B8.31/12 3703 
HOHNER-01313 Coder 21-212B8.461360 
HOHNER-01314 H33341/5000 
HOHNER-01315 H33391/1000 
HOHNER- 0131628-281BO/500, 21-211B3.10/36
HOHNER- 0131721-211B8/1000 
HOHNER- 0131828-281B0/20 
HOHNER- 0131928-281B0/100 
HOHNER-0132 JOINT 9402 
HOHNER- 0132028-281B0/0025 
HOHNER-0133 H31230 249/12 
HOHNER-0134 FMA-A/6G4.5-26F1000BM 
HOHNER-0135 SWA90X-004-1X1283 
HOHNER- 013621-212B3/100 MAIR2701 
HOHNER-0137 HWI103S-2021R121-100 
HOHNER-0138 H1684A.16/5000 puls 
HOHNER-0139 H1684A.16/10000puls 
HOHNER-0140 H1684A.16/2500puls 
HOHNER-0141 HWI103X-023-100 
HOHNER-0142 H1684.A16/1250 
HOHNER- 014321-212B8.31/360 
HOHNER- 014421-212B8/360 1810 
HOHNER- 0145510321006
HOHNER-0146 DHM510/5GT/9/1024/G6R 
HOHNER- 014721-212B8.31/360 
HOHNER- 014828-287AR.93/500 3607 Coder 
HOHNER-0149 AWI58S-122R051-500 
HOHNER- 015028-288Z4.74/1024 
HOHNER- 015121-211B3.15/60 
HOHNER- 015221-211B3.10/36 
HOHNER-0153 TE 0034 972 1600 17 
HOHNER- 015410-23351-100 Coder 
HOHNER-0155 HIS10 OrderNo: 510-321618 

HOHNER-0156 Coder 21.212B8.46/12